Regulamin sklepu internetowego annateodorczyk.com

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy annateodorczyk.com dostępny pod adresem annateodorczyk.com/sklep-produkty prowadzony jest przez Anna Teodorczyk – Twardowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATT Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mającą siedzibę przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8/1 w Gostyniu (63 – 800), NIP 6961858336, REGON 381173188
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Regulamin zawiera również zasady i tryb zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży z Klientem.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ATT Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mającą siedzibę przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8/1 w Gostyniu (63 – 800), NIP 6961858336, REGON 381173188;
 1. Klient – każdy podmiot lub osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 1. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży; 
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i korzystająca ze Sklepu;
 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym annateodorczyk.com/sklep-produkty.
 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów;   
 1. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 2. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 1. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Powstańców Wielkopolskich 8/1, 63 – 800 Gostyń 
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@annateodorczyk.com
 1. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 721 945 881
 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 64 1090 1258 0000 0001 4431 7131
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie w preferowanych ze strony Sprzedawcy godzinach od 1030 do 1230. Na nieodebrane połączenia lub prośby przesłane w wiadomościach SMS Sprzedawca oddzwania w terminie odwrotnym. 

§ 4

Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania jego asortymentu i składania zamówień niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane przez siłą wyższą, niedozwolone działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu. 
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail.
 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.            
 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 1. przejść do kasy i wypełnić dane osobowe. Na tym etapie następuje rejestracja konta.
 2. wybrać opcję „Kupuję i płacę”. Na mail podany przy rejestracji zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie konta oraz wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia.
 3. opłacić zamówienie według danych podanych na stronie zamówienia lub w mailu potwierdzającym zamówienie.

§ 8

Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy;

b) płatność przelewem elektronicznym

2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie komunikatem na stronie oraz poprzez wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i prośbie o zapłatę wraz z danymi do przelewu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzający przyjęcie jego zamówienia do realizacji.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży – uznana za rozwiązaną;
 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 1. Początek biegu terminu udostepnienia Produktu do Klienta w przypadku płatności przelewem tradycyjnym liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu zawarcia umowy z konsumentem.
 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134), jednak korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 1. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu znajdują się w odrębnej od niniejszego Regulaminu informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca będzie publikował informację o każdej takiej zmianie na stronach Sklepu. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wersja regulaminu (nr. 1) według stanu prawnego z dnia 02 października 2020 r.